Koliko često ste nervozni i mislite da vam treba neki od lijekova za smirenje ?
Nikad
Rijetko
Često
Uvijek

ACIKLOVIR

Aciklovir djeluje protiv herpes simplex virusa (HSV). Ovaj lijek inhibiše sintezu virusne DNK. Primjenjuje se oralno, lokalno i intravenski. Biološka raspoloživost aciklovira poslije oralne primjene iznosi 15-20%. Aciklovir se izlučuje putem bubrega, sa poluvremenom eliminacije 3-4 sata. Ovo vrijeme se znatno produžuje kod bolesnika sa oštećenom funkcijom bubrega. U slučaju potrebe lijek se lako odsranjuje hemodijalizom. Aciklovir lako prodire u sve tjelesne tečnosti. Njegova koncentracija u likvoru (moždano-moždinskoj tečnosti) je 50% od koncentracije u serumu.
 
TERAPIJSKE INDIKACIJE:
Aciklovir se primjenjuje oralno u terapiji primarnih infekcija i recidiva genitalnog (na polnim organima) i labijalnog (na usnama) herpesa. Doza od 200 mg, uzeta na usta, skraćuje trajanje simptoma i vrijeme rezolucije lezija za oko 5 dana kod primarnih infekcija sa HSV. Nažalost, liječenje primarnog genitalnog herpesa ne mijenja učestalost i intenzitet recidiva (ponovnog javljanja bolesti). Lokalna primjena aciklovira je klinički manje efikasnaod oralne primjene u terapiji infekcija sa HSV-om. Primjena aciklovira je indikovana kod Herpes simplexencephalitis-a kao i kod infekcija Varicella-zoster virusom. Lijek se primjenjuje i za hroničnu supresiju rekurentnog labijalnog i genitalnog herpesa.
 
NEŽELJENA DEJSTVA:
Aciklovir se uglavnom dobro podnosi. Najčešći neželjeni efekti su mučnina, proliv i glavobolja. Intravenska infuzija lijeka je ponekad udružena sa pojavom bubrežne insuficijencije. Međutim, ovo se može izbjeći adekvatnom hidratacijom i sporijom infuzijom lijeka. Hronična primjena za supresiju genitalnoh herpesa, često prolazi bez neželjenih efekata.