Koliko često ste nervozni i mislite da vam treba neki od lijekova za smirenje ?
Nikad
Rijetko
Često
Uvijek

INHIBITORI PROTEAZA

Antivirusni inhibitori proteaza su lijekovi koji se koriste u terapiji HIV infekcija. Oni djeluju na proteazu HIV-a, enzima koji je bitan za produkciju zrelih i infektivnih virusa. Najvažniji inhibitori proteaza su: indinavir, ritonavir, sakvinavir i nelfinavir.
 
INDINAVIR:
Indinavir je lijek za terapiju HIV 1 infekcije. Daje se obično u kombinaciji sa jednim od inhibitora reverzne transkriptaze kako bi se izbjegla rezitencija (otpornost virusa). Ovaj lijek es daje oralno (na usta) i ima izvrsnu biološku raspoloživost. Najčešći neželjeni efekti lijeka su: hiperbilirubinemija i nefrolitijaza (kamenci u bubrezima). Mogući su mučnina, proliv i razdražljivost. Indinavir može izazvati mnogobrojne interakcija sa drugim lijekovima.
 
RITONAVIR:
Ritonavir je inhibitor HIV 1 proteaze i primjenjuje se oralno, sa visokom biološkom raspoloživošću (60-80%). Ovaj lijek se primjenjuje u terapiji HIV infekcija, sa posebnom obazrivošću ukoliko postoji oštećenje funkcije jetre. Najznačajniji neželjeni efekti su: gastrointestinalne tegobe (mučnina, povraćanje, proliv), parestezije oko usta, promijenjen ukus u ustima, mogućnost interakcije sa drugim lijekovima.
 
SAKVINAVIR:
Sakvinavir je sintetska supstanca koja inhibiše aktivnost HIV 1 proteaze i time spriječava cijepanje virusnih poliproteina. Sakvinavir se primjenjuje oralno, ali je biološka raspoloživost lijeka vrlo mala (oko 4%). Najčešće neželjene tegobe su gastrointestinalne (mučnina, proliv) i zapaljenje sluznice nosa.
 
NELFINAVIR:
Ovaj lijek se koristi kod bolesnika koji ne mogu da koriste druge inhibitore proteaza. Primjenjuje se oralno, a terapijska doza se prilagođava prema podnošljivosti. Najčešći neželjeni efekti su dijareja (proliv) i interakcija sa drugim lijekovima.